top of page

"ריסון הביקורת החוקתית של בג"ץ על חקיקת הכנסת תעודד השקעות זרות ותצמיח את הכלכלה"

עודכן: 26 ביוני 2023מה זה אומר בפועל?


הצעה לחקיקת "פסקת התגברות" - סעיף בחוק המאפשר לחקיקה ראשית לעמוד בסתירה לחוק יסוד. לחקיקה זו השלכות נרחבות, וביניהן השלכות על הכלכלה הישראלית, על עידוד השקעות זרות, וכתוצאה מכך על דירוג האשראי בישראל. ע"פ הטענה, פסקת ההתגברות תצמצם את הביקורת השיפוטית על חקיקת חוקים ובכך תוביל לוודאות ויציבות עסקית, חוזית ורגולטורית ותעודד משקיעים זרים.


המצב כיום


בהיעדר חוקה פורמלית, כיום קיימים בישראל מספר חוקי יסוד המסדירים את חלוקת הסמכויות בין מוסדות השלטון ומעגנים חלק מזכויות האדם והאזרח. לפי פרשנות בית המשפט לחוקי היסוד ניתן לקבוע כי כאשר הוראות חקיקה ראשית סותרות את הוראות חוקי היסוד, החוק איננו חוקתי ובטל בכפוף למבחנים משפטיים נהוגים.


השינוי המוצע ברפורמה


חקיקת "פסקת התגברות", סעיף המאפשר לתת תוקף לחוק למרות שהוא עומד בסתירה לחוק יסוד. משמעות חקיקה זו היא צמצום משמעותי של האפשרות של בית המשפט לפסול חוקים שהשלימו את הליך החקיקה בכנסת.


חיזוק הטענה


כיום, לבית המשפט יש סמכות להפעלת ביקורת שיפוטית באופן הפוסל חוקים שעברו את הליך החקיקה בכנסת. סמכות זו מובילה לחוסר וודאות עסקית, שכן אין להתייחס להליך חקיקה כהוראה יציבה, וכל הוראה חוקית, רגולטורית או כזו המשפיעה על התקשרויות עסקיות, עלולה להיות בטלה תחת ידו של בג"ץ. חקיקת פסקת ההתגברות תבטיח כי הוראות חוק מסוימות לא יוכלו להיות מבוטלות ע"י בג"ץ בטענה כי הן סותרות חוקי יסוד, כך שתתחזק הוודאות המשפטית והרגולטורית, באופן שיעודד התקשרויות חוזיות ועסקיות.


הפרכת הטענה


מנגד, נשמעים קולות החוששים כי השינויים המוצעים ברפורמה, ובכללם חקיקת פסקת ההתגברות, יפגעו בכלכלת ישראל ע"י הרתעת משקיעים זרים באופן שעלול לגרום לפגיעה בדירוג האשראי של ישראל. ע"פ טענה זו, מערכת המשפט היא מעין כלי המאפשר למערכת הכלכלית להיות מוגן מהתנהלות שרירותית של הריבון. דווקא מערכת משפט עצמאית, היא שביכולתה לשמור על עקביות ויציבות, גם לנוכח שינויים תכופים במדיניות הממשלה.


עצמאות מערכת המשפט מועילה לצמיחה בשל יכולתה להגן על זכויות חוזיות וקנייניות ולהכריע הכרעה הוגנת בסכסוכים בין אזרחים, חברות וגופים שלטוניים, כך שמשקיעים זרים יוכלו להיות בטוחים כי במקרה של פגיעה בזכויותיהם, דלתות שערי בית המשפט פתוחות בפניהם.


חקיקת פסקת ההתגברות המוצעת ברפורמה, עלולה לפגוע ביכולת הבקרה והפיקוח של הרשות השופטת על הרשות המבצעת והמחוקקת, ולהכשיר פגיעות עתידיות בזכויות אדם, עליהן נועדו חוקי היסוד להגן.


מקורות:


18 צפיות0 תגובות

Comentarios


bottom of page