top of page

עו״ד שמחה רוטמן - עשרה צעדים לחיזוק הדמוקרטיה // (פרק א׳ + ב׳)

עודכן: 21 ביוני 2023


הסבר

ראיון שערך עו״ד ג׳וני גרין מהפורום הישראלי למשפט וחירות (ארגון הדוגל בתפיסות שמרניות ועוסק בתחום המשפט) עם ח״כ שמחה רוטמן.


בעת הריאיון היה רוטמן עו״ד בשוק הפרטי ויו״ר התנועה למשילות ודמוקרטיה. חלק א׳ ו-ב׳ של הריאיון, הם למעשה שיחה ודיון אודות מסמך שפורסם על ידי התנועה למשילות ודמוקרטיה. המסמך הציע 10 צעדים לקידום הדמוקרטיה והמשילות בישראל, וחלקם יושמו בצורה כזו או אחרת בהצעות החוק של הרפורמה. ההצעות הנזכרות במסמך נוגעות לשלושת הרשויות וניתן לראות את הצעדים שיושמו ואת אלו שלא יושמו כרכיבים משלימים או נוספים לרפורמה.


הצעדים המוצעים:

  1. שינוי שיטת מינוי השופטים

  2. קביעת פסקת התגברות

  3. הגבלת הביקורת השיפוטית

  4. מינוי יועצים משפטיים למשרדים כמשרת אמון של השר

  5. פיצול תפקידי היועץ המשפטי לממשלה

  6. מינוי, קציבת כהונה והפסקת כהונה של נושאי משרה בכירים ע״י השר

  7. חיזוק חובת התייצבות עובדי המדינה בוועדות הכנסת

  8. הגדלת מספר חברי הכנסת ל180

  9. העברת ענייני מימון הבחירות והמפלגות ממבקר המדינה לוועדת הבחירות המרכזית

  10. חקיקה ברורה בתחום ניגוד העניינים והשוואת כללי ניגוד העניינים לשופטים, לנבחרי ציבור ולעובדי ציבור


קישור לפודקאסט


קישור לנייר העמדהComments


bottom of page