top of page

"ישנה וועדה של שופטים המכונה "וועדת השתיים" אשר תפקידה לוודא כי שופטים מסוימים ייחסמו או ימונו"

עודכן: 26 ביוני 2023מה זה אומר בפועל?


הטענה היא שעצם קיום של ועדה כאמור מקנה כוח לשופטים להגיע עם מידע שלא חשוף ליתר הוועדה, וכך להראות לשאר חברי הועדה ״מי הבוס״ בחזית מאוחדת. הוועדה לבחירת שופטים עולה לכותרות בעיקר כשמגיעה העת למנות שופטים חדשים לבית המשפט העליון, אולם למעשה יש לה חשיבות מכריעה דווקא בפעילות השוטפת של מינוי שופטים לבתי המשפט בערכאות הנמוכות יותר.


ועדת השתיים נשארה מתחת לרדאר, עד שנחשפה בשנת 2015 על ידי גורמים עיתונאיים. הוועדה מורכבת משופטים (מתנדבים) בדימוס – בתחילת הדרך אלה היו השופטת בדימוס דליה דורנר והשופט בדימוס שלום ברנר. "ועדה" זו, שאיננה רשמית ואין לה כל סמכות על פי חוק (עד ימינו אנו), נועדה לאסוף מידע על השופטים המכהנים בבית משפט השלום, המעוניינים בקידום. המתנדבים הללו ראיינו מועמדים, אספו מידע אישי, ביררו אצל קולגות לגבי השופטים שהגישו בקשה לקידום, ובסופו של דבר גיבשו המלצות שהועברו ישירות לשופטי העליון החברים בוועדה למינוי שופטים. החומר שנאסף לא הועבר לשאר חברי הועדה לבחירת שופטים, ונשאר אצל שופטי העליון בלבד.


המצב כיום


מאז ועד היום, הדברים השתנו. בשנת 2019, הנשיאה חיות החליטה שסיכום המלצת ועדת השתיים יועבר כדבר שבשגרה לכלל חברי הוועדה לבחירת שופטים וכן לשופטים שהמליצה שלא לקדם. דיוני הוועדה עצמם ישארו חסויים, כפי שהסבירה הנשיאה חיות, בשל חשש לפגיעה בפרטיות המועמדים.


השינוי המוצע ברפורמה


השימוע הפומבי לשופטי עליון שאושר על ידי הוועדה בשנת 2022 ייערך בפני וועדת חוק, חוקה ומשפט במקום וועדת המשנה לוועדת לבחירת שופטים.


חיזוק הטענה


עולה השאלה האם העובדה שהוועדות הן חסויות ולציבור הרחב אין דרך לדעת מה היו השיקולים שהובילו לבחירת פלוני, מערערים את תחושת אמון הציבור, לגיטימיות המינוי או רמת המקצועיות של הנבחר. בהתאם, העברת השימוע הפומבי מוועדת המשנה המצומצמת אל וועדת חוקה, מגביר את שקיפות ההליך ומאפשרת לציבור להיות חשוף, מעבר לעוד גורמים שיכולים לשאול את המועמדים שאלות.


הפרכת הטענה


מנגד, עולה טענה שהציבור הרחב לא מבין מספיק בשיקולי הוועדה, ולכן עדיף לדאוג למנגנון נכון לבחירה. זאת, מתוך הנחה שאם המנגנון תקין, הציבור יוכל לסמוך על כלל הגורמים היושבים בוועדה, אשר יהיו חשופים לכל (בהתאם למצב הקיים כיום) - ומשכך אמון הציבור לא יפגע, תוך אמונה שהבחירה תהא טובה או לפחות הטובה ביותר בנסיבות העניין (השוואה למקרים אחרים בשירות המדינה, ולמדינות אחרות).


מקורות:


Commentaires


bottom of page