top of page

"הפקידים מחליטים עבור נבחרי הציבור מה נכון ולא נותנים להם להגשים מדיניות"

עודכן: 26 ביוני 2023מה זה אומר בפועל?


היועמ"ש כיום הוא זה שמחליט, על פי השקפתו האישית, האם פעולה שנבחר הציבור רוצה לעשות תיחשב כחוקית. יוצא שחוות דעתו היא זו שמחייבת למרות שלנבחר הציבור אין יכולת לבחור את היועמ"ש שלו.


המצב כיום


תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה כיום לא מעוגן בחקיקה, והוא מבוסס ברובו על המלצות של ועדות שונות, שהתכנסו במרוצת השנים כדי לדון בתפקיד ובמאפייניו. חלק מהחלטות הועדות אומצו רשמית בהחלטות ממשלה. סוגיות כמו בלעדיות הייצוג, בלעדיות הייעוץ וסוגיית מעמדה המחייב של עמדתו של היועמ״ש, אינן מוסדרות בחקיקה והוכרו בעיקר בפסיקה. כיום בישראל, מתמנים יועצים משפטיים ממשלתיים בהליך מכרזי של נציבות שירות המדינה וכהונתם בלתי מוגבלת. מבחינה מנהלית הם כפופים להנהלת המשרד, בעוד שכפיפותם המקצועית נתונה ליועץ המשפטי לממשלה. חוות דעתם מחייבת את הנהלת המשרד, ולשם הפסקת עבודתם נדרשת הסכמת היועץ המשפטי לממשלה.


השינוי המוצע ברפורמה


הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט מדינה), התשפ"ג-2023. על פי המובא בס' 12 להצעה, מנכ''ל ויועמ"ש של משרד ממשלתי ימונו על ידי הממשלה על פי הצעת השר הממונה על אותו משרד ולא תחול על מינוי זה חובת מכרז. אותו הסדר ינהג גם לגבי המינויים של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה.


חיזוק הטענה


קיימים עניינים משפטיים רבים שהכרעה בהם תלויה בפרשנות שבתורה קשורה לתפיסת העולם של המפרש. המצב כיום יוצר מצב, שהשקפת עולמו של היועמ"ש היא זו שתנחה את פעולת המשרד, ולא השקפת עולמו של השר שנבחר על ידי הציבור לשמש בתפקיד.


הפרכת הטענה


מצד אחד הכפפה מלאה של היועץ המשפטי להנהלת המשרד עשויה לפגוע בעצמאותו המקצועית ולהביא לניסיון שלו למתוח את גבולות החוק, רק כדי לרצות את מעבידיו ולהכשיר פעולות שלטוניות בעייתיות. לכן יש סיבה טובה להעמיד יועץ משפטי חיצוני שלא נבחר על ידי המשרד שישקף את הדין בצורה הכי אובייקטיבית שניתן. יש לזכור שהיועצים המשפטיים הם בראש ובראשונה אנשי מקצוע שהוסמכו על ידי המערכת לפרש את החוק לכן דעתם לכוארה משקפת את (לפחות פורמאלית) את הדין הנוהג לכן מהבחינה הזו יש לראות בתוקף דעתם את תוקפו של החוק עצמו.


מצד שני, הענקת עצמאות מלאה ליועץ משפטי מעוררת חשש לצמצום מרחב הפעילות החוקית של המשרד משיקולים אידיאולוגיים או אישיים, בייחוד אם חוות דעתו של היועץ המשפטי מחייבת את המשרד ועשויה לפגוע ביכולת המשילות ובעצמאות של הנהלת המשרד הנבחרת בהתוויית מדיניותה.


מקורות:


91 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page